LT | EN
 • Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis (mikroregiono mokslinių tyrimų projektas)

  Publikuota kovo 9, 2014 - Mokslinė veikla

  2011 m. balandžio 1 d. Vilniaus universiteto mokslininkų grupė (vad. prof. dr. Albino Kuncevičiaus) pradėjo įgyvendinti mokslinį projektą Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis. Projektas yra finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų lėšų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1.3.1-ŠMM-07-K priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“, projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-037.

  Mokslinio tyrimo tikslas – Dubingių mikroregiono pavyzdžiu išanalizuoti Lietuvos valstybės, kaip politinio teritorinio vieneto ir lietuvių tautos ir valstybės visuomenės formavimosi procesą I – XV a. archeologijos, istorijos, gamtos mokslų duomenimis. Lietuvos viduramžių valstybės ir feodalinės visuomenės susidarymo procesas buvo unikalus atvejis Europos viduramžių istorijoje, nes šiame regione ribojosi rytų ir vakarų krikščionybės kultūrinės erdvės, o pati Lietuvos visuomenė iki pat XVI a. pab. liko pagoniška. Per mikroregiono tyrimus galime suprasti, kaip pagoniška, gentinė baltų visuomenė transformavosi į Lietuvos krikščioniškos valstybės teritorinį – administracinį vienetą. Akivaizdu, kad per tuos amžius visuomenė pergyveno daug pokyčių, kurių svarbiausius galime aptikti tirdami senąsias gyvenimo ir laidojimo vietas. Todėl keliami mokslinio tyrimo uždaviniai yra šie:

  1. Teoriškai pagrįsti mikroregiono sampratos, geografinės erdvės apibrėžimus, pritaikyti mikroregiono tyrimų metodologiją.
  2. Surinkti, išanalizuoti ir susisteminti mokslinę informaciją apie tyrinėjimo laikotarpio situaciją mikroregione ir nustatyti chronologiškai pagrįstą jos raidą;
  3. Atlikti atskiro mikroregiono regiono paminklų visuomenės socialinės struktūros bei organizacijos tyrimus ir palyginamąją analizę;
  4. Sudaryti atskiro mikroregiono socialinės organizacijos modelius ir kultūrinio daugiasluoksniškumo raidos modelius.

  Mokslinį tyrimą nuo 2014 m. vykdo 5 mokslininkai: prof. dr. Albinas Kuncevičius (mokslinio tyrimo vadovas), doc. dr. Rimvydas Laužikas, Renaldas Augustinavičius, Ramūnas Šmigelskas ir Indrė Rutkauskaitė. Mokslinis projektas bus vykdomas iki 2015 m. kovo 31 d.

  2013 metais buvo susisteminta ir išanalizuota mokslinė informacija apie tyrinėjamo laikotarpio situaciją Dubingių mikroregione. Išsiaiškintas Dubingių mikroregiono ekonominės raidos, socialinės organizacijos proceso ir Dubingių mikroregiono bendruomenės socialinės raidos modelis nuo vietinės geležies rūdos gavybos pradžios (pirmieji amžiai po Kr.) iki Valakų reformos (XVI a. vid.). Sukaupti empiriniai duomenys: tęsti archeologiniai kasinėjimai Dubingių piliavietėje, vykdyti tyrimai Baluošo ir Jonėnų piliakalniuose, atlikti 21 mėginio radioaktyviosios anglies (C14) tyrimai. Gautos kalibruotos C14 datos nuo IV a. pr. Kr. iki XVII a. I p., kurios patikslino griautinio laidojimo išnykimo ir degintinio laidojimo atsiradimo datavimą geležies amžiuje, mirusiųjų deginimo papročio išnykimą viduramžiais. Nustatytos ankstyviausios ir vėlyviausios Dubingių piliavietės, Jutonių pilkapio Nr. 62, Baluošo ir Jonėnų piliakalnių apgyvendinimo datos. Atlikti paleobotaniniai (sporų-žiedadulkių ir augalų makroliekanų) tyrimai ir parengta paleobotaninių tyrimų ataskaita (parengė dr. M. Stančikaitė). Sukurta ir pradėta įgyvendinti trimačio analitinio modelio ir jo taikymo metodikos koncepcija. Tikimąsi sukurti programinę įrangą, kuri leistų archeologams, neišėjus iš kabineto, turimuose skaitmeniniuose reljefo modeliuose identifikuoti galimus pilkapių sampilus.

  Per 2014 – 2015 metus planuojama įgyvendinti likusius projekto uždavinius:

  1. Parengti ir išbandyti trimačio analitinio modelio prototipą bei parengti jo taikymo metodiką;
  2. Atiduoti spaudai 2 straipsnius užsienio moksliniams leidiniams;
  3. Susisteminti visus projekto metu atliktų tyrimų rezultatus, parengti bei išleisti mokslinę monografiją „Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis“.

  Daugiau informacijos apie projektą: Mokslinio tyrimo vadovas prof. dr. Albinas Kuncevičius, el.p. a.kuncevicius@gmail.com