LT | EN
 • Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis (mikroregiono mokslinių tyrimų projektas)

  Publikuota vasario 6, 2012 - Uncategorized

  Vilniaus universiteto mokslininkų grupė (vad. prof. dr. Albino Kuncevičiaus) 2011 m. balandžio 1 d. pradėjo įgyvendinti mokslinį projektą Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis. Projektas yra finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų lėšų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1.3.1-ŠMM-07-K priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“, projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-037.

  Mokslinio tyrimo tikslas – Dubingių mikroregiono pavyzdžiu išanalizuoti Lietuvos valstybės, kaip politinio teritorinio vieneto ir lietuvių tautos ir valstybės visuomenės formavimosi procesą I – XV a. archeologijos, istorijos, gamtos mokslų duomenimis. Lietuvos viduramžių valstybės ir feodalinės visuomenės susidarymo procesas buvo unikalus atvejis Europos viduramžių istorijoje, nes šiame regione ribojosi rytų ir vakarų krikščionybės kultūrinės erdvės, pasireiškė islamo įtaka, o pati Lietuvos visuomenė iki pat XVI a. pab. liko pagoniška. Per mikroregiono, esančio netoli istorinės sostinės – Vilniaus, tyrimus galime suprasti, kaip pagoniška, gentinė baltų visuomenė transformavosi į Lietuvos krikščioniškos valstybės teritorinį – administracinį vienetą. Akivaizdu, kad per tuos amžius visuomenė pergyveno daug pokyčių, kurių svarbiausius galime aptikti tirdami senąsias gyvenimo ir laidojimo vietas. Todėl keliami mokslinio tyrimo uždaviniai yra šie:

  1. Teoriškai pagrįsti mikroregiono sampratos, geografinės erdvės apibrėžimus, pritaikyti mikroregiono tyrimų metodologiją.

  2. Surinkti, išanalizuoti ir susisteminti mokslinę informaciją apie tyrinėjimo laikotarpio situaciją mikroregione ir nustatyti chronologiškai pagrįstą jos raidą;

  3. Atlikti atskiro mikroregiono regiono paminklų visuomenės socialinės struktūros bei organizacijos tyrimus ir palyginamąją analizę;

  4. Sudaryti atskiro mikroregiono socialinės organizacijos modelius ir kultūrinio daugiasluoksniškumo raidos modelius.

  Mokslinį tyrimą vykdo 6 mokslinininkai: prof. dr. Albinas Kuncevičius (mokslinio tyrimo vadovas), prof. dr. Rimantas Jankauskas, doc. dr. Rimvydas Laužikas, Renaldas Augustinavičius, Ramūnas Šmigelskas ir Indrė Rutkauskaitė.

  Mokslinio projekto trukmė – ketveri metai. 2011 m. vasarą buvo kasinėjama senųjų Dubingių bažnyčių aplinka Dubingių piliavietėje. Šiuo metu mokslininkai taip pat daug dirba su istoriniais dokumentais, senaisiais žemėlapiais. Siekiama rekonstruoti Dubingių apylinkių gyvenamųjų vietovių atsiradimo, kaitos istoriją, nustatyti, kaip formavosi ir keitėsi Dubingių parapija bei didžiųjų kunigaikščių, o vėliau Radvilų Dubingių kunigaikštija. Mokslinio projekto išskirtinis bruožas – šiuolaikinių, kompiuterinių technologijų taikymas. Archyvinių dokumentų duomenys yra susiejami su geografinėmis koordinatėmis, apdorojami specialiomis GIS kompiuterinėmis programomis. Kompiuterinės neintervencinės technologijos taikomos ir laidojimo paminklų bei piliakalnių tyrimuose.

  Tokia projekto vykdymo metodologija yra svarbi dar ir dėl to, kad taikomi tradiciniai (kasinėjimo metodai) yra ardantys paveldą, imlūs laikui, brangūs, o gaunamos pridėtinės mokslinės informacijos kiekis yra nepakankamas. Projekte Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis siekiama pritaikyti Lietuvos sąlygomis naujus, kompiuterinius tyrimo metodus, kurie neardytų archeologijos paveldo, leistų sukaupti didesnį mokslinių duomenų kiekį mažesnėmis lėšomis ir per trumpesnį laiką.

  Kadangi mokslinis tyrimas yra fundamentinis, tai pagrindinis šio tyrimo rezultatas yra žinios, kurios bus paskelbtos Lietuvos akademinei ir plačiajai visuomenei bei tarptautinei auditorijai. Tyrimo rezultatai bus paskelbti monografija, moksliniais straipsniais ir pranešimais nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose. Taip pat tyrimo metu bus sukurta priešistorės laikotarpio pabaigos – ankstyvųjų viduramžių laikotarpio mikroregionų tarpdisciplininių tyrimų metodika ir trimatis analitinis modelis, kuriuos bus galima sėkmingai taikyti ir kitų mikroregionų tyrimams.

  Daugiau informacijos apie projektą: Mokslinio tyrimo vadovas prof. dr. Albinas Kuncevičius, el.p. a.kuncevicius@gmail.com